Chráněné rostliny NATURA 2000

NATURA

NATURA 2000 je soustava lokalit chránící nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodní stanoviště (např. rašeliniště, skalní stepi nebo horské smrčiny apod.) na území Evropské unie. Ochranou rostlin se zabývá Směrnice Rady 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (tzv. směrnice o stanovištích). Ta ve své Příloze II vyjmenovává druhy živočichů a rostlin, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí úpravy ve státech Evropské unie. Povinnosti vyplývající pro Českou republiku jsou zakotveny v našem právním řádě. Česká republika chrání v rámci vytvářených lokalit NATURA 2000 mimo jiné i 36 cévnatých druhů rostlin, které jsou uvedeny v Příloze II.


Bylo nalezeno 7 druhů, které jsou zobrazeny na 1 straně.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka